Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Rauman s.r.o.

se sídlem Ostrava - Hrabová, U Řeky č.p. 594, PSČ 72000

IČO: 03193721, DIČ: CZ03193721

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59439

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rauman.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Rauman s.r.o., se sídlem Ostrava - Hrabová, U Řeky č.p. 594, PSČ 72000, identifikační číslo: 03193721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59439 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“). Kupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba. Kupujícím může být rovněž spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky se použijí při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Tyto obchodní podmínky se použijí také v případech, kdy je kupní smlouva uzavírána jakýmkoliv jiným způsobem, pokud s nimi kupující vysloví souhlas.

1.3. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kancelar24h.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek umístěných na výše uvedené adrese www.rauman.cz a s tím související právní vztahy.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Tímto okamžikem je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Při použití tohoto způsobu platby je tento druh platby zdarma;

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 355001010/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího);

c) platební kartou. Přesměrováním na platební bránu.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od doručení faktury na elektronickou adresu kupujícího, přičemž faktura bude doručena ihned po uzavření kupní smlouvy (dále jen „platba na zálohovou fakturu“). Pokud s tím prodávající souhlasí, je kupní cena splatná do 14 dnů od doručení faktury na elektronickou adresu kupujícího, přičemž faktura bude doručena ihned po uzavření kupní smlouvy (dále jen „platba na fakturu se lhůtou splatnosti“).

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude kupujícímu sdělen prodávajícím po uzavření smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Pokud kupující zvolí platbu prostřednictvím zálohové faktury, bude zboží prodávajícím odesláno, jakmile bude kupní cena připsána na účet prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Daňový doklad – faktura – bude v tomto případě kupujícímu zaslána na jeho elektronickou adresu neprodleně po uhrazení zálohové faktury.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu., který splňuje náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4.9. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou včetně DPH.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, případně ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a pokud možno v původním obalu. Prodávající vrátí plnění poskytnuté spotřebitelem spotřebiteli do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to dle způsobu platby kupujícího - bezhotovostně na účet určený spotřebitelem, zpět na platební kartu nebo poštovní složenkou. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží. Prodávající není povinen vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá. Smlouvu může spotřebitel zrušit i po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení tím, že zboží vrátí prodávajícímu do 30 dnů od převzetí (lhůta začíná dnem následujícím po doručení zboží), pokud je zboží v původním obalu, je úplné, není použité nebo poškozené a pokud se nejedná o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Pro dodržení lhůty postačí včasné odeslání.

5.2. V případě vrácení zboží v originálním balení, náklady spojené s vrácením zboží hradí a objednává prodejce, a to jeho vybranou přepravní službou, dle povahy zboží. Zpravidla stejnou přepravní službou, jako bylo zboží posláno spotřebiteli. V případě, kdy zboží není v originálním balení anebo zákazník nechce využít námi vybranou přepravní metodu, dopravu hradí spotřebitel.

5.3. Spotřebitel však bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.1 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (v potvrzovacím e-mailu každé Vaší objednávky je formulář součástí přílohy). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@rauman.cz.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Čl. 5.2 obchodních podmínek platí také v tomto případě.

5.7. Stornovat objednávku (před expedicí zboží) lze telefonicky na 800 100 030, e-mailem na info@rauman.cz nebo osobně v sídle firmy. Stornovat lze bezplatně před expedicí. Storno po expedici zboží možné je. Na storno po expedici zboží můžeme požadovat přiměřený poplatek.

5.8. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupujícímu doporučeno zkontrolovat jak neporušenost obalů zboží, tak kompletního dodání a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.6. Prodávající se zavazuje předat zboží, které má označené jako „Skladem" k přepravě nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V období zvýšeného prodeje, tj. např. vánoční či velikonoční svátky, se tato lhůta prodlužuje na 10 pracovních dnů. V případě, že prodejce nemá dané zboží skladem, předá jej k přepravě nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nedodržení této lhůty vzniká spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy. Prodávající průběžně informuje kupujícího, a to telefonicky či elektronicky, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.

 

7. Záruka za jakost a práva z vadného plnění

7.1. Prodávající poskytuje na zakoupené zboží záruku za jakost v délce 2-20 let, přičemž konkrétní délka záruční doby je uvedena u každého zboží. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy kupující převezme zboží.

7.2. Práva z vadného plnění a práva ze záruky uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající dozví o reklamaci. Kupující může využít reklamační formulář, který je dostupný na webovém rozhraní obchodu.

7.3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

7.4. Dopravné, v přiměřené míře, hradí v případě uznané reklamace společnost Rauman s.r.o., provozující e-shop.

7.5. Případné reklamace jsou potvrzeny do 2 pracovních dnů. Termín a způsob vyřízení reklamace potvrzuje prodávající zpravidla obratem, tj. do 1 pracovního dne. V případě složitějších reklamací a vad do 1 týdne.

7.6. Veškeré informace (o vyřízení reklamace, způsobu vyřízení apod.) jsou primárně sdělovány spotřebiteli na e-mail uvedený spotřebitelem. 

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Ochrana osobních údajů

* Nahrazuje tato samostatná stránka: https://rauman.cz/ochrana-osobnich-udaju/

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující v rámci vytvoření uživatelského účtu souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Doručování

11.1. Kupujícímu mohou být veškeré písemnosti doručeny na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. Zvláštní ustanovení týkající mimosoudního řešení sporů ze smluv uzavřených se spotřebiteli

12.1. Ujednání uvedená v čl. 12.2 až 12.5 se použijí v případech, kdy je kupujícím spotřebitel.

12.2. Spotřebitel má v souladu s § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení sporů s prodávajícím. Příslušným správním orgánem k řešení těchto sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

12.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může ukončit účast v mimosoudním řešení spotřebitelského sporu v kterékoli fázi.

12.4. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

12.5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

12.6. Podrobnější pravidla upravující průběh mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedena na webových stránkách České obchodní inspekce.

12.7 Platforma pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Rauman s.r.o., U Řeky 594, 720 00 Ostrava-Hrabová, Česká republika, adresa elektronické pošty info@rauman.cz, telefon 800 100 030.

 

 

V Ostravě dne 1. 1. 2024

Zodpovědný vedoucí je Vojtěch Buchta.

 

Reklamační řád
Formulář odstoupení od kupní smlouvy